De laatste nieuwtjes

uit onze gemeente

BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG HET STERRETJE

zal (net zoals op 9 en 10 november) enkel noodopvang toelaten tijdens de herfstvakantie.

document Buitenschoolse Kinderopvang Het Sterretje - Enkel noodopvang !

Update testing strategie coronavirus - publicatie 27 oktober 2020 

document Wanneer moet je je laten testen? Wanneer moet je in quarantaine of isolatie?

Persbericht van de gouverneur van Vlaams-Brabant betreffende de coronamaatregelen - publicatie 7 oktober 2020 

document Persbericht van de gouverneur betreffende de coronamaatregelen

Besluit provinciegouverneur - verplichting mondmasker bij te hebben 

document Besluit provinciegouverneur - verplichting mondmasker bij te hebben

COVID-19-toeslag: extra steun voor gezinnen met inkomensverlies door coronacrisis - publicatie 7 juli 

Gezinnen die het financieel zwaar hebben en een inkomensverlies hadden van minstens 10% door de coronacrisis, kunnen eenmalig een extra ondersteuning krijgen van 120 euro via het Groeipakket. Dit is enkel voor gezinnen die reeds een groeipakket ontvangen (kinderbijslag en/of andere financiële tegemoetkomingen). Je kan de COVID-19-toeslag aanvragen van 15 juni tot en met 31 oktober. Deze aanvraag gebeurt niet automatisch. Indien u denkt hierop recht te hebben, dient u zelf een aanvraag in te dienen.

Voor meer info, gelieve contact op te nemen met uw betalingsinstelling of via het OCMW.

https://www.groeipakket.be/covid19


Aanplakking ongeschikt- en/of onbewoonbaarheid van huurpanden - publicatie 9 juni 

Om de verhuring van slechte panden op de woningmarkt tegen te gaan zullen vanaf heden alle ongeschikt- en/of onbewoonbaar verklaarde huurwoningen een aanplakking op de gevel krijgen.

Bij een besluit tot ongeschiktheid krijgt de verhuurder vanaf de datum van het besluit 6 maanden de tijd om de gebreken te herstellen, na deze periode zal de aanplakking gebeuren. Bij een besluit tot onbewoonbaarheid dient de aanplakking onmiddellijk te gebeuren.

De affiche mag pas weggehaald worden van zodra het huurpand terug voldoet aan de basiskwaliteitsnormen en een conformiteitsattest is uitgereikt.

 

Voor meer informatie kan u terecht bij het woonloket of bij onze technische adviseur Bjorn Cool M:0491/61.26.22  - E: bjorn.cool@3wplus.be.


Renovatielening provincie Vlaams-Brabant - publicatie 6 mei 

Bij de provincie kan u  een bijkomende lening aanvragen voor renovatiewerken, energiebesparende maatregelen en werken die de woning aanpassen aan de fysieke toestand van inwonende personen. De premie bedraagt maximaal € 20.000 en voor gezinnen met minstens 3 kinderen ten laste of gezinnen met een persoon met een erkende handicap € 22.500 aan een intrestvoet van 0,50% en moet worden terugbetaald op maximum 20 jaar.

Om in aanmerking te komen mag uw gezamenlijk belastbaar inkomen niet hoger liggen dan 41.120 euro voor een alleenstaande en 58.270 euro voor een gezin van minimum twee personen. Deze bedragen worden verhoogd met 3.520 euro per persoon ten laste. Er wordt hiervoor gekeken naar het inkomen van drie jaar geleden (inkomen 2017 – aanslagjaar 2018). De aanvrager mag hiernaast geen andere woning in eigendom hebben.

Meer informatie via:

https://www.vlaamsbrabant.be/wonen-milieu/wonen-en-ruimtelijke-ordening/leningen-premies-subsidies

Of de sociaal adviseurs van Woonwinkel Pajottenland

Bart Nachtegael, 0490/11 11 96, bart.nachtegael@3wplus.be

Renaat Bockstael, 0483/27 48 53, renaat.bockstael@3wplus.be

En keuzemenu voor de twee noodnummers vanaf 11 februari 2020 

Ongeacht of je 112 of 101 belt, laat het keuzemenu je toe om te kiezen welke hulp je nodig hebt: van de brandweer, de ambulance of de politie. Zodra de keuze gemaakt is, word je in contact gebracht met een operator van de noodcentrale die onmiddellijk de hulpdiensten kan sturen die je nodig hebt.

document Hoe de hulpdiensten contacteren?

De Lijn: aanpassingen aanbod vanaf 6 januari 2020 

Vanaf maandag 6 januari wijzigt De Lijn de dienstregeling en/of reisweg van enkele lijnen. Zo stemmen we ons aanbod o.a. beter af op de schooluren of situatie op de weg. Het overzicht vind je op deze pagina. De wijzigingen zijn alvast zichtbaar in onze routeplanner, wanneer je een datum na 6 januari 2020 ingeeft.


Burgemeestersconvenant - 25.06.2014 

Bever ondertekent het burgemeestersconvenant voor minder CO2-uitstoot.

Op 25 juni ondertekende onze burgemeester samen met 56 vertegenwoordigers van andere gemeenten het Europese Burgemeestersconvenant in het provinciehuis te Leuven. Dit is de grootste groep gemeenten in België en Europa om gezamenlijk het Burgemeestersconvenant te ondertekenen. Bever engageert zich hiermee om de CO2-uitstoot op haar grondgebied tegen 2020 met minstens twintig procent te verminderen.

De Europese Commissie besliste om lokale en regionale besturen rechtstreeks te betrekken bij het halen van de Europese klimaatdoelstellingen omdat zij een cruciale rol spelen bij het afremmen van de klimaatverandering.

Als je bedenkt dat liefst 80% van het energieverbruik en de CO2-uitstoot verband houdt met stedelijke activiteiten zoals bebouwing en mobiliteit, kan je als gemeente niet langer aan de kant blijven staan.

Met de ondertekening van het Burgemeestersconvenant engageert Bever zich om de CO2-uitstoot tegen 2020 met minstens 20 procent te verminderen. Samen met de andere Vlaams-Brabantse gemeenten gaan we een belangrijke rol spelen in de strijd tegen de klimaatverandering.

Strategie

De gemeente zal binnen het jaar een klimaatactieplan opmaken met concrete maatregelen om de doelstelling te behalen. Om dit plan op te stellen, baseert de gemeente zich op een CO2-nulmeting. Deze nulmeting is, in samenwerking met de provincie, uitgevoerd door het Vlaams Instituut voor Technologische Ontwikkeling (VITO) in opdracht van de Vlaamse overheid.

De Europese Commissie duidde de provincie Vlaams-Brabant en Interleuven aan als regionale coördinator[en] om de lokale besturen te begeleiden en te ondersteunen met advies, opleidingen, subsidies, modelactieplannen en draaiboeken, …