Bever, kruispunt van culturen
Biévène, à la croisée des cultures

kapvergunning

Kapvergunning

VELLEN VAN BOMEN IN BOSVERBAND

We spreken van “BOS”, indien er minimum 3 x 3 bomen op rij staan ingeplant.

In dit geval dient men bij het vellen/verwijderen van bomen, STEEDS een kapmachtiging aan te vragen voor vellen van bomen in privébos bij het Agentschap Natuur en Bos.

Deze aanvraagformulieren kan u downloaden via www.natuurenbos.be/bomenkappen/bosbeheer

 

VELLEN VAN BOMEN BUITEN BOSVERBAND

Voor bomen die zich niet in een “bos” bevinden, moeten we onderscheid maken tussen hoogstammige bomen en niet hoogstammige bomen.

Vellen hoogstammige bomen:

Hoogstammige bomen zijn per definitie “bomen (alleenstaande of in lijn- of groepsverband) die op 1 meter hoogte boven het maaiveld een stamomtrek hebben van minimum 1 meter.

Bij het vellen van hoogstammige bomen dient er een omgevingsvergunning te worden aangevraagd via het omgevingsloket, https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/bomen-hagen

3 UITZONDERINGEN:

  • Bij het vellen van hoogstammige bomen is er GEEN OMGEVINGSVERGUNNING vereist, indien gelijktijdig aan de 4 volgende voorwaarden is voldaan:
  • De bomen maken geen deel uit van een bos;
  • Deze bomen zijn gelegen in woongebied, agrarisch gebied (in ruime zin) of industriegebied (in ruime zin) Uitzondering: woonparkgebied; 
  • Ze zijn gelegen binnen een straal van maximum 15 meter rond een vergunde woning, landbouwbedrijfswoning en –gebouwen, bedrijfswoning en –gebouwen;
  • Ze bevinden zich op de huiskavel van een vergunde woning of bedrijfsgebouw.
  • Bij vellen van alleenstaande hoogstammige bomen is GEEN OMGEVINGSVERGUNNING nodig, INDIEN ACUUT GEVAAR is aangetoond en na voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van Natuur en Bos.
  • GEEN OMGEVINGSVERGUNNING nodig bij vellen hoogstammige bomen, gelegen op terreinen waarvoor een door de bevoegde overheid of administratie goedgekeurd beheersplan of beheersvisie bestaat, op basis van de milieu- en natuurwetgeving en voor zover het vellen van hoogstambomen als activiteit in dat beheersplan is opgenomen.   

 

Vellen niet-hoogstammige bomen:

Bij het vellen van bomen die geen hoogstammige bomen zijn, is het belangrijk om na te gaan of er geen natuurvergunning dient te worden aangevraagd (als deze bomen gelegen zijn in welbepaalde gebieden volgens gewestplan).

Bovendien moet er ook worden bekeken of er volgens het gemeentelijk reglement geen gemeentelijke kapvergunning nodig is.

Natuurvergunning:    

In welbepaalde gevallen(= bij wijziging vegetatie en bij wijziging van kleine landschapselementen) en in welbepaalde gebieden (= in groengebieden, parkgebieden, bosgebieden,… (groene gebieden gewestplan + in agrarische gebieden (met al dan niet ecologische waarde), brongebieden, valleigebieden,… (=geel/groene gebieden gewestplan) + internationaal beschermde gebieden))  dient er steeds een natuurvergunning te worden aangevraagd via de gemeentelijke dienst Omgeving.

Gemeentelijk kapreglement:

Volgens het gemeentelijk kapreglement is er geen kapvergunning nodig bij vellen bomen op huiskavels op minder dan 15 meter van de vergunde woonst of bedrijfsgebouw + indien deze boom een omtrek heeft van minder dan 1 meter

 

Dienst Omgeving - maandag, donderdag en vrijdag

Omgevingsambtenaar

Vanholder Myriam