Bever, kruispunt van culturen
Biévène, à la croisée des cultures

missie

Missie

Elke persoon heeft recht op maatschappelijke dienstverlening. Deze heeft tot doel eenieder in de mogelijkheid te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid: sociale zekerheid, huisvesting, leefmilieu, gezondheid, culturele en maatschappelijke ontplooiing en het recht op onderwijs met extra aandacht voor de meest kwetsbare groepen.

Het OCMW is het aanspreekpunt om de grondrechten van iedere persoon te waarborgen. Hierbij staat de zelfredzaamheid van de cliënt centraal. De hulpverlener moet inspelen op maatschappelijke veranderingen, waarbij het signaleren naar bestuur/hogere overheid belangrijk is.
De algemene sociale dienst is de dienst bij uitstek om de basistaak van het OCMW te vervullen, namelijk mensen ondersteunen die op eigen kracht niet of onvoldoende kunnen deelnemen aan het maatschappelijke leven en samen met de cliënt op zoek gaan naar de basisvoorwaarden die door cliënt belangrijk geacht worden voor zijn 'goed voelen'.
Naast het bieden van bestaanszekerheid en menswaardige levensomstandigheden moet eveneens hulpverlening met het oog op de (her)-integratie in deze snel evoluerende samenleving aangereikt worden. Een vlotte toegankelijkheid, gratis hulpverlening, financiële en integrale hulpverlening zijn de belangrijkste troeven van de sociale dienst.