Bever, kruispunt van culturen
Biévène, à la croisée des cultures

Sportraad

Sportraad

De sportraad is een adviesraad. Zij geeft advies over alle sport-gerelateerde zaken. De sportraad bestaat uit afgevaardigden van Beverse sportvereni-gingen en de school.
De sportraad heeft tot doel de sportbeoefening in Bever te begeleiden en te bevorderen door advies te geven aan het gemeentebestuur.
De sportraad kan zelf initiatieven nemen of bestaande acties ondersteunen.


Erkenning sportverenigingen
Het erkenningsreglement kan je hier lezen.

Subsidies sportverenigingen 
De gemeentelijke sportsubsidie bestaat uit 2 delen: een werkingssubsidie en een jeugdsportsubsidie.

  1. De werkingssubsidie is een subsidie ter ondersteuning van de kwalitatieve uitbouw van de sportverenigingen. Deze subsidie beantwoordt aan de eerste Vlaamse beleidsprioriteit voor het voeren van een Sport voor Allen-beleid (decreet lokaal sportbeleid - d.d. 6 juli 2012 en besluit d.d. 16 november 2012).
  2. De jeugdsportsubsidie is een subsidie voor het stimuleren van de jeugdsportverenigingen tot professionalisering. Deze subsidie beantwoordt aan de tweede Vlaamse beleidsprioriteit voor het voeren van een Sport voor Allen-beleid. Alle voorwaarden staan in het gemeentelijk jeugd- en sportsubsidiereglement 2020 - 2025   dat goedgekeurd werd door de gemeenteraad d.d. 28 januari 2020. 

Sportbeleid
Het sportbeleid zit vervat in het strategische meerjarenplan van de gemeente Bever. Het meerjarenplan wordt opgemaakt voor 6 jaar en omvat alle doelstellingen, plannen en acties die de gemeente gedurende die periode wil uitvoeren. 

Afsprakennota sportraad

Voorzitter
Wielant Annemie - awielant@hotmail.com