hoofding BEVER BIEVENE

BEKENDMAKING MELDINGSAKTE 

De heer Peter FETS – BROECK 5 – 1547 Bever heeft een melding verricht voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit klasse 3.

Kort omschreven gaat het over een aktename van een melding van honden- en kattenhotel/pension voor het tijdelijk verblijven van maximum 10 volwassen honden en 30 katten in vergund bijgebouw (Vlaremrubrieknr. 9.9.1°).   

De gemelde handelingen worden uitgevoerd op volgend adres : BROECK 5,  kadastraal gekend als enige afdeling, sectie D nr. 873K .

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 11 augustus 2020 akte genomen van deze melding.

De meldingsakte ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving, Plaats/Place 10, 1547 Bever/Biévène.

Als betrokken publiek kan u een beroep instellen tegen deze beslissing als u gevolgen ondervindt of waarschijnlijk gevolgen ondervindt van deze aktename.

Bezorg hiertoe een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie aan:

Raad voor Vergunningsbetwistingen
p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges
Koning Albert II-laan 35 bus 81
1030 Brussel

Dien het beroep in binnen een vervaltermijn van 45 dagen die ingaan op de eerste dag van de aanplakking van de meldingsakte.

Dien het verzoekschrift in vijfvoud in, namelijk één origineel en vier fotokopies of een digitale kopie.

Bezorg gelijktijdig een afschrift van het verzoekschrift ter informatie aan:

-     het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Bever, Plaats 10, 1547 Bever (vermeld duidelijk op het bezwaarschrift: FETS Peter  - Sh/M/2020/00004);

-     de persoon die de melding heeft verricht (u vindt het adres van deze laatste in de aktename).

 

Vermeld in het verzoekschrift minstens de volgende gegevens:

1.   uw naam, hoedanigheid, woonplaats of zetel en gekozen woonplaats in België en in voorkomend geval een telefoonnummer en een e-mailadres;

2.  het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Bever, Plaats 10, 1547 Bever en het hierboven vermelde adres als verweerder ;

3.  het voorwerp van het beroep;

4.  een uiteenzetting van de feiten en de ingeroepen middelen;

5.   een inventaris van de overtuigingsstukken;

6.   de volgende referentie: OMV_2020098447.

U bent een rolrecht verschuldigd van:

-     200 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot vernietiging

-     100 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot schorsing of tot schorsing wegens uiterst dringende noodzakelijkheid.

Betaal het rolrecht binnen een termijn van 15 dagen, die ingaat de dag na deze van de betekening van het verzoek daartoe door de griffier van de Raad. Als het bedrag niet binnen de termijn van 15 dagen is gestort wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard.

De procedure voor de Raad van Vergunningsbetwistingen wordt geregeld in het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse Bestuursrechtscolleges.

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning 

Dossiernummer: Sh/Op/2020/00025

Omgevingsloket: OMV_2020111679

Gegevens van de bevoegde overheid: het college van burgemeester en schepenen
De aanvraag omvat: vellen van één es

Gegevens over de aanvrager: Boriau Jan
Gegevens over de locatie: Burght 4
Kadastrale gegevens: enige afdeling Sectie D nummer(s) : 158K
Datum van het besluit: 25 augustus 2020

Gegevens met betrekking tot de beroepsmogelijkheden:
Deputatie van de provincie Vlaams-Brabant, provincieplein 1, 3010 Leuven
Beroep instellen: digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be);
per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan:
De deputatie van de provincie waarin deze beslissing gelegen is.


Volg hierbij de volgende aanwijzingen nauwgezet op. Als u dat niet doet zal de deputatie bijna zeker verplicht zijn om uw beroep onontvankelijk te verklaren. Dien het beroep in binnen dertig dagen die ingaan op (datum van de eerste dag van de aanplakking van de beslissing). Deze dag is niet inbegrepen. 


Bezorg gelijktijdig via het omgevingsloket, bij aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs een afschrift van uw beroepschrift aan:
- de vergunningsaanvrager. Het adres van de vergunningsaanvrager vindt u in de beslissing.
- het college van burgemeester en schepenen van Bever.
Vermeld in uw beroepschrift het volgende:
uw naam en adres en het feit dat u een beroep instelt als lid van het betrokken publiek;
de volgende referentie OMV_2020111679;
de redenen waarom u beroep aantekent;
een omschrijving van de gevolgen die u ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van deze beslissing of het belang dat u hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning;
of u gehoord wenst te worden.

Stort een dossiertaks van 100 euro op het rekeningnummer van de provincie(IBAN: BE55 0910 2163 2544 BIC: GKCCBEBB) met als referentie “beroep omgevingsvergunning OMV_2020111679” en voeg het betalingsbewijs toe aan uw beroepschrift. 

De teksten waarvan dit een bondige samenvatting is, vindt u in artikel 53 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en in het bijhorende besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015.

Bekendmaking meldingsakte 

De heer en mevrouw Willy DECOSTER – Jeannine PUTSEYS, Dellingweidestraat 22 – 3500 SINT-TRUIDEN  heeft een melding verricht voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit klasse 3 (Vlaremrubriek 53.2.2°a))
Kort omschreven gaat het over het plaatsen van een tijdelijke bronbemaling (droogzuiging als voorbereiding op plaatsen/uitgraven kelder van te bouwen woning) voor een maximumtermijn van 1 maand.
De gemelde handelingen worden uitgevoerd op volgend adres : CALVAIRE 13, kadastraal gekend als enige afdeling, sectie A nr. 773D2 (lot 10).
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 9 september 2020 akte genomen van de melding.
De meldingsakte ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving, Plaats/Place 10, 1547 Bever/Biévène.

Als betrokken publiek kan u een beroep instellen tegen deze beslissing als u gevolgen ondervindt of waarschijnlijk gevolgen ondervindt van deze aktename.
Bezorg hiertoe een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie aan:

Raad voor Vergunningsbetwistingen
p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges
Koning Albert II-laan 35 bus 81
1030 Brussel

Dien het beroep in binnen een vervaltermijn van 45 dagen die ingaan op de eerste dag van de aanplakking van de meldingsakte.
Dien het verzoekschrift in vijfvoud in, namelijk één origineel en vier fotokopies of een digitale kopie.
Bezorg gelijktijdig een afschrift van het verzoekschrift ter informatie aan:

-     het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Bever, Plaats 10, 1547 Bever (vermeld duidelijk op het bezwaarschrift: Willy DECOSTER – Jeannine PUTSEYS  - Sh/m/2020/00008);
-     de persoon die de melding heeft verricht (u vindt het adres van deze laatste in de aktename).

Vermeld in het verzoekschrift minstens de volgende gegevens:

1.   uw naam, hoedanigheid, woonplaats of zetel en gekozen woonplaats in België en in voorkomend geval een telefoonnummer en een e-mailadres;
2.  het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Bever, Plaats 10, 1547 Bever en het hierboven vermelde adres als verweerder ;
3.  het voorwerp van het beroep;
4.  een uiteenzetting van de feiten en de ingeroepen middelen;
5.   een inventaris van de overtuigingsstukken;
6.   de volgende referentie: OMV_2020111444.

U bent een rolrecht verschuldigd van:

-     200 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot vernietiging
-     100 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot schorsing of tot schorsing wegens uiterst dringende noodzakelijkheid.

Betaal het rolrecht binnen een termijn van 15 dagen, die ingaat de dag na deze van de betekening van het verzoek daartoe door de griffier van de Raad. Als het bedrag niet binnen de termijn van 15 dagen is gestort wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard.
De procedure voor de Raad van Vergunningsbetwistingen wordt geregeld in het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse Bestuursrechtscolleges.

Bekendmaking meldingsakte 

De heer Constantin OVACIUC, Broeck 6 – 1547 BEVER  heeft een melding verricht voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit klasse 3 (Vlaremrubriek 17.1.2.2.1°).
Kort omschreven gaat het over het plaatsen van een bovengrondse propaangastank met een waterinhoud van 2750 liter in agrarisch gebied.
De gemelde handelingen worden uitgevoerd op volgend adres : BROECK 6, kadastraal gekend als enige afdeling, sectie A nr. 913L.
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 22 september 2020 akte genomen van de melding.
De meldingsakte ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving, Plaats/Place 10, 1547 Bever/Biévène.

Als betrokken publiek kan u een beroep instellen tegen deze beslissing als u gevolgen ondervindt of waarschijnlijk gevolgen ondervindt van deze aktename.
Bezorg hiertoe een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie aan:

Raad voor Vergunningsbetwistingen
p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges
Koning Albert II-laan 35 bus 81
1030 Brussel

Dien het beroep in binnen een vervaltermijn van 45 dagen die ingaan op de eerste dag van de aanplakking van de meldingsakte.
Dien het verzoekschrift in vijfvoud in, namelijk één origineel en vier fotokopies of een digitale kopie.
Bezorg gelijktijdig een afschrift van het verzoekschrift ter informatie aan:

-     het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Bever, Plaats 10, 1547 Bever (vermeld duidelijk op het bezwaarschrift: Constantin OVACIUC  - Sh/m/2020/00009);
-     de persoon die de melding heeft verricht (u vindt het adres van deze laatste in de aktename).

Vermeld in het verzoekschrift minstens de volgende gegevens:

1.   uw naam, hoedanigheid, woonplaats of zetel en gekozen woonplaats in België en in voorkomend geval een telefoonnummer en een e-mailadres;
2.  het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Bever, Plaats 10, 1547 Bever en het hierboven vermelde adres als verweerder ;
3.  het voorwerp van het beroep;
4.  een uiteenzetting van de feiten en de ingeroepen middelen;
5.   een inventaris van de overtuigingsstukken;
6.   de volgende referentie: OMV_2020116915.

U bent een rolrecht verschuldigd van:

-     200 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot vernietiging
-     100 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot schorsing of tot schorsing wegens uiterst dringende noodzakelijkheid.

Betaal het rolrecht binnen een termijn van 15 dagen, die ingaat de dag na deze van de betekening van het verzoek daartoe door de griffier van de Raad. Als het bedrag niet binnen de termijn van 15 dagen is gestort wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard.

De procedure voor de Raad van Vergunningsbetwistingen wordt geregeld in het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse Bestuursrechtscolleges.

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning 

Dossiernummer: Sh/Op/2020/00023
Omgevingsloket: OMV_2020104539
Gegevens van de bevoegde overheid: het college van burgemeester en schepenen
De aanvraag omvat: Slopen gebouw en nieuwbouw 3 wooneenheden.

Gegevens over de aanvrager: OCMW Bever – Sevenoo Ann 
Gegevens over de locatie: vroegere Plaats 6, in de toekomst Plaats 5/001, 5/101 en 5/102
Kadastrale gegevens: enige afdeling Sectie A nummer(s) : 94h, k
Datum van het besluit: 06/10/2020

Gegevens met betrekking tot de beroepsmogelijkheden:
Deputatie van de provincie Vlaams-Brabant, provincieplein 1, 3010 Leuven
Beroep instellen: digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be);
per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan:
De deputatie van de provincie waarin deze beslissing gelegen is.

Volg hierbij de volgende aanwijzingen nauwgezet op. Als u dat niet doet zal de deputatie bijna zeker verplicht zijn om uw beroep onontvankelijk te verklaren. Dien het beroep in binnen dertig dagen die ingaan op (datum van de eerste dag van de aanplakking van de beslissing). Deze dag is niet inbegrepen. 

Bezorg gelijktijdig via het omgevingsloket, bij aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs een afschrift van uw beroepschrift aan:
- de vergunningsaanvrager. Het adres van de vergunningsaanvrager vindt u in de beslissing.
- het college van burgemeester en schepenen van Bever.
Vermeld in uw beroepschrift het volgende:
uw naam en adres en het feit dat u een beroep instelt als lid van het betrokken publiek;
de volgende referentie OMV_2020104539;
de redenen waarom u beroep aantekent;
een omschrijving van de gevolgen die u ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van deze beslissing of het belang dat u hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning;
of u gehoord wenst te worden.

Stort een dossiertaks van 100 euro op het rekeningnummer van de provincie(IBAN: BE55 0910 2163 2544 BIC: GKCCBEBB) met als referentie “beroep omgevingsvergunning OMV_2020104539” en voeg het betalingsbewijs toe aan uw beroepschrift. 

De teksten waarvan dit een bondige samenvatting is, vindt u in artikel 53 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en in het bijhorende besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015.

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning 

Dossiernummer: Sh/Op/2020/00028
Omgevingsloket: OMV_2020116805
Gegevens van de bevoegde overheid: het college van burgemeester en schepenen
De aanvraag omvat: Oprichten vrijstaande eengezinswoning.

Gegevens over de aanvrager: DOUTEUR Philippe, KENNES Sylvie  
Gegevens over de locatie: Calvaire 8
Kadastrale gegevens: enige afdeling Sectie A nummer(s) : 773b2 (lot 14)
Datum van het besluit: 20/10/2020

Gegevens met betrekking tot de beroepsmogelijkheden:
Deputatie van de provincie Vlaams-Brabant, provincieplein 1, 3010 Leuven
Beroep instellen: digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be);
per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan:
De deputatie van de provincie waarin deze beslissing gelegen is.


Volg hierbij de volgende aanwijzingen nauwgezet op. Als u dat niet doet zal de deputatie bijna zeker verplicht zijn om uw beroep onontvankelijk te verklaren. Dien het beroep in binnen dertig dagen die ingaan op (datum van de eerste dag van de aanplakking van de beslissing). Deze dag is niet inbegrepen. 


Bezorg gelijktijdig via het omgevingsloket, bij aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs een afschrift van uw beroepschrift aan:
- de vergunningsaanvrager. Het adres van de vergunningsaanvrager vindt u in de beslissing.
- het college van burgemeester en schepenen van Bever.
Vermeld in uw beroepschrift het volgende:
uw naam en adres en het feit dat u een beroep instelt als lid van het betrokken publiek;
de volgende referentie OMV_2020116805;
de redenen waarom u beroep aantekent;
een omschrijving van de gevolgen die u ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van deze beslissing of het belang dat u hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning;
of u gehoord wenst te worden.

Stort een dossiertaks van 100 euro op het rekeningnummer van de provincie(IBAN: BE55 0910 2163 2544 BIC: GKCCBEBB) met als referentie “beroep omgevingsvergunning OMV_2020116805” en voeg het betalingsbewijs toe aan uw beroepschrift. 

De teksten waarvan dit een bondige samenvatting is, vindt u in artikel 53 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en in het bijhorende besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015.

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning 

Dossiernummer: Sh/Op/2020/00026
Omgevingsloket: OMV_2020109231
Gegevens van de bevoegde overheid: het college van burgemeester en schepenen
De aanvraag omvat: Bouw van een open eengezinswoning.

Gegevens over de aanvrager: LENOIR Jason, VANDERMAELEN Tatiana 
Gegevens over de locatie: Calvaire 10
Kadastrale gegevens: enige afdeling Sectie A nummer(s) : 773b2 (lot 13)
Datum van het besluit: 20/10/2020

Gegevens met betrekking tot de beroepsmogelijkheden:
Deputatie van de provincie Vlaams-Brabant, provincieplein 1, 3010 Leuven
Beroep instellen: digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be);
per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan:
De deputatie van de provincie waarin deze beslissing gelegen is.


Volg hierbij de volgende aanwijzingen nauwgezet op. Als u dat niet doet zal de deputatie bijna zeker verplicht zijn om uw beroep onontvankelijk te verklaren. Dien het beroep in binnen dertig dagen die ingaan op (datum van de eerste dag van de aanplakking van de beslissing). Deze dag is niet inbegrepen. 


Bezorg gelijktijdig via het omgevingsloket, bij aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs een afschrift van uw beroepschrift aan:
- de vergunningsaanvrager. Het adres van de vergunningsaanvrager vindt u in de beslissing.
- het college van burgemeester en schepenen van Bever.
Vermeld in uw beroepschrift het volgende:
uw naam en adres en het feit dat u een beroep instelt als lid van het betrokken publiek;
de volgende referentie OMV_2020109231;
de redenen waarom u beroep aantekent;
een omschrijving van de gevolgen die u ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van deze beslissing of het belang dat u hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning;
of u gehoord wenst te worden.

Stort een dossiertaks van 100 euro op het rekeningnummer van de provincie(IBAN: BE55 0910 2163 2544 BIC: GKCCBEBB) met als referentie “beroep omgevingsvergunning OMV_2020109231” en voeg het betalingsbewijs toe aan uw beroepschrift. 

De teksten waarvan dit een bondige samenvatting is, vindt u in artikel 53 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en in het bijhorende besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015.

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning 

Dossiernummer: Sh/Op/2020/00020
Omgevingsloket: OMV_2020090530
Gegevens van de bevoegde overheid: het college van burgemeester en schepenen
De aanvraag omvat: Bouwen eengezinswoning met tuinberging.

Gegevens over de aanvrager: DECOSTER Willy, PUTSEYS Jeannine 
Gegevens over de locatie: Calvaire 13
Kadastrale gegevens: enige afdeling Sectie A nummer(s) : 773d2 (lot 10)
Datum van het besluit: 20/10/2020

Gegevens met betrekking tot de beroepsmogelijkheden:
Deputatie van de provincie Vlaams-Brabant, provincieplein 1, 3010 Leuven
Beroep instellen: digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be);
per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan:
De deputatie van de provincie waarin deze beslissing gelegen is.


Volg hierbij de volgende aanwijzingen nauwgezet op. Als u dat niet doet zal de deputatie bijna zeker verplicht zijn om uw beroep onontvankelijk te verklaren. Dien het beroep in binnen dertig dagen die ingaan op (datum van de eerste dag van de aanplakking van de beslissing). Deze dag is niet inbegrepen. 


Bezorg gelijktijdig via het omgevingsloket, bij aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs een afschrift van uw beroepschrift aan:
- de vergunningsaanvrager. Het adres van de vergunningsaanvrager vindt u in de beslissing.
- het college van burgemeester en schepenen van Bever.
Vermeld in uw beroepschrift het volgende:
uw naam en adres en het feit dat u een beroep instelt als lid van het betrokken publiek;
de volgende referentie OMV_2020090530;
de redenen waarom u beroep aantekent;
een omschrijving van de gevolgen die u ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van deze beslissing of het belang dat u hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning;
of u gehoord wenst te worden.

Stort een dossiertaks van 100 euro op het rekeningnummer van de provincie(IBAN: BE55 0910 2163 2544 BIC: GKCCBEBB) met als referentie “beroep omgevingsvergunning OMV_2020090530” en voeg het betalingsbewijs toe aan uw beroepschrift. 

De teksten waarvan dit een bondige samenvatting is, vindt u in artikel 53 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en in het bijhorende besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015.